Davranış Kuralları

Müşteri odaklı. Aile tabanlı. Yenilikçi. Başarı odaklı. Bunlar Lapp Grubunun temelini teşkil eden değerlerdir. Net değerlerimiz bizi güçlü bir şirket haline getirdi ve bir aile şirketi olarak biliyoruz ki ancak ortak çabamızla – şirketimiz ve iş ortaklarımızla ekip çalışması yoluyla – başarılı olabiliriz. Bunun temeli de değerlerimizdir. Her gün davranışlarımızı bu değerlere uygun hale getirirsek, birbirimize ve iş ortaklarımıza adil ve saygılı bir şekilde davranırsak kablolama ve bağlantı teknolojisi sistem çözümlerinin lider bir imalatçısı olarak Lapp Grubunun başarı hikayesini sürdürebiliriz. Bu Davranış Kurallarında değerlerimizin günlük işlerimiz için ne anlama geldiğini daha net olarak tarif etmeye çalışacağız. Bunun size yardımının dokunacağını ümit ediyoruz.

 

Stuttgart, Aralık 2014

Lapp Holding AG Yönetim Kurulu

 

 

 

Giriş

Bütün yasal gereklere mutlak uyum şirketimiz için en yüksek önceliğe sahiptir ve ayrıca temel değerlerimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Uygulama ve uyum bir dizi dahili yönerge ve direktiflerle düzenlenmektedir.  Kilit unsurlar çalışanların gereklere uyumunun kolaylaştırılması için bu Davranış Kurallarında özetlenmiştir. Bu Davranış Kurallarında bulunan kurallar ilgili Lapp Grubu şirketi ve çalışanları arasındaki ilişkiye uygulanmaktadır ve tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız ile işbirliğine yönelik bir misyon beyanı görevi görmektedir.  Bu Kurallar üçüncü taraflar lehine herhangi bir hak oluşturmamaktadır.

 

1. İlkeler

Yasaya uygun davranış

Lapp Grubunun bütün faaliyetlerinde, önlemlerinde, sözleşmelerinde ve diğer işlemlerinde yasallık ilkesini savunuyoruz. Lapp Grubunun bundan herhangi bir yarar görüp görmediğine bakmaksızın tamamen yasal sınırlar dahilinde hareket etme ilkesini savunuyoruz.  Bütün çalışanlarımız kendi iş sahaları dahilinde kanuna uymaktan sorumludur. Üçüncü tarafları yasadışı davranmaya itmek veya bu şekildeki herhangi bir yasadışı faaliyete bilerek katkıda bulunmak yasaktır.

 

Yöneticiler kendi sorumluluk alanları dahilindeki, uygun denetimle önlenebilecek veya zorlaştırılabilecek kanun veya bu Davranış Kuralları ihlallerinin meydana gelmemesini sağlamaktan sorumludurlar. Kanun ihlallerinin onaylanmadığını ve bu ihlallerin çalışanın şirketin hiyerarşisi dahilindeki konumuna bakılmaksızın disiplin cezalarına yol açacağını açıkça ortaya koymalıdırlar.   Dünya çapında yöneticilerin çalışanların sorumlu bir şekilde hareket edebilmek için gerekli yasal yönetmelikler hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlamak için uygun önlemleri alma yönünde bir sorumlulukları bulunmaktadır.

 

Lapp Grubunun itibarına ilişkin sorumluluk

Bütün çalışanlar görevlerini yerine getirirken Lapp Grubunun itibarına gerekli özeni göstermelidirler.

 

 

2. İnsan Hakları

Lapp Grubu küresel ölçekte faaliyet gösteren bir işletme olarak sosyal sorumluluğunu kabul etmektedir. Değer odaklı bir kurumsal yönetim temelinde ve uluslararası kabul görmüş insan haklarının göz önünde bulundurulmasıyla Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) temel ilkeleri ve çeşitli ülke ve yerlerde yürürlükte bulunan kanunlar ve ayrıca farklı kültürler bakımından aşağıdaki ilkeler uygulanacaktır:

 

a. Çalışanlara karşı davranış

Her bir bireyin haysiyetine saygı gösteriyor ve bunu koruyoruz.  Ayrımcılık ve taciz hiçbir Lapp Grubu işyerinde hoşgörülmeyecektir. Bilhassa, etnik veya kültürel özellikler, engellilik, cinsiyet, dini inançlar, yaş veya cinsel tercih temelinde ayrımcılığa göz yumulmayacaktır. Bütün çalışanlarımız adil, nazik ve saygılı muamele görme hakkına sahiptir.

 

b. Çocuk çalıştırma ve cebren çalıştırma

Çocuk çalıştırma ve cebren çalıştırma hoşgörülmeyecektir ve bunlara iş ortaklarımızla ilgili oldukları durumlarda dahi istisnasız olarak karşı konulacaktır.

 

c. İşyerinde emniyet, yangına karşı önlemler, sağlık ve çevrenin korunması

İnsanların ve çevrenin maruz kalabileceği tehlikelerden kaçınmak, çevre üzerindeki etkinin asgariye indirilmesi ve kaynakların idareli kullanımı bütün çalışanların görevidir. Süreçler, işyerleri ve faaliyet malzemeleri işyerinde emniyet, yangına karşı önlemler ve sağlık ve çevrenin korunması ile ilgili yürürlükteki yasal ve dahili gereklere uygun olmalıdır. Sağlık, işyerinde emniyet ve uygun çalışma koşulları şirket politikasının önemli bir unsurudur. Sağlığa zararlı maddeler ve ihtilaflı bölgelerden gelen hammaddelerin (ihtilaflı mineraller) kullanımından kaçınılmalıdır.

 

d. Eğitim ve yeterlikler

Lapp Grubunda çalışanlar daima işleve özel yeterlikleri, becerileri ve kişilikleri temelinde seçilmekte, işe alınmakta ve terfi ettirilmektedir.  Şirket yüksek performans seviyelerinin ve kaliteli işin sağlanması için çalışanlarının amaca yönelik, sürekli ve ihtiyaca yönelik eğitimini desteklemektedir. Çalışanlar bu Davranış Kurallarıyla ilgili konularda düzenli olarak bilgilendirilirler.

 

3. Menfaat Çatışmalarından Kaçınılması

İkinci bir işyerinde çalışma ancak şirketin önceden yazılı rızasıyla mümkündür. Bu rıza, çalışma performansı üzerinde herhangi bir olumsuz etki riskinin bulunmadığı durumlarda verilecektir. Çalışanların rakip şirketlere, tedarikçilere veya müşterilere yatırım yapmalarına veya yan faaliyetler gerçekleştirmelerine ancak ilgili yerel iştirakin veya bölgesel holding şirketinin önceden yazılı onayını almaları halinde izin verilecektir. Kararlar her bir duruma özel olarak verilecektir.

 

Bir çalışanın, eşinin veya partnerinin ya da yakın bir akrabasının menfaat sahibi olduğu veya kıdemli bir konumda bulunduğu ve çalışanın iş ilişkisini etkileyebilecek bir konumda bulunduğu ve bir menfaat çatışmasının meydana gelebileceği şirketlerle faaliyetlere ancak ilgili yerel iştirakin veya bölgesel holding şirketinin önceden yazılı rızasıyla girişilebilecektir.

 

 

 

İş ortaklarının özel amaçlar doğrultusunda çalıştırılması

Çalışanlar Lapp Grubunun bir iş ortağını özel amaçları doğrultusunda, işlerinin siparişlerin verilmesi veya ödenmesine doğrudan katılımı gerektirmesi ve bunun sonucunda potansiyel bir menfaat çatışmasının bulunması durumunda ancak ilgili yerel iştirakin veya bölgesel holding şirketinin önceden yazılı rızasıyla çalıştırabilirler. Bu hüküm genel olarak mevcut bulunan mal ve hizmetler için geçerli değildir.

 

4. Bilgiyle İlgili Konular

Raporlama

Bütün kayıtlarımız, raporlarımız ve beyanlarımız doğru ve gerçek olmalıdır.  Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uyulmalıdır; bunlara uygun olarak veriler ve diğer kayıtlar eksiksiz, doğru, zamanında ve düzenli olmalıdır.  Kendileri için şirkete ait gizli bilgilerin kullanıldığı kayıtların, dosyaların ve benzerlerinin oluşturulmasına ancak bunun Lapp Grubunun menfaatlerine doğrudan yararının bulunması ve bütün veri koruma standartlarına uyulması durumunda izin verilmektedir.

 

Gizlilik

Şirkete ait gizli bilgiler gizli tutulmalıdır. Bu yükümlülük istihdam ilişkisinin feshinden sonra dahi devam edecektir.

 

Verilerin korunması ve bilgi güvenliği

Bütün (IT destekli) iş süreçlerinin geliştirilmesi ve işlenmesi sırasında mahremiyet ve özel hayat hakkı veri koruma ile IT ve veri güvenliğine ilişkin yürürlükteki kanuni gerekler temelinde ve bunlara uygun olarak korunmalıdır ve bilgi güvenli temin edilmelidir.

 

İş süreçleriyle bağlantılı olarak (müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar veya etkilenen diğer kişilerle ilgili) kişisel bilgilerin toplanması, işlenmesi ve/veya iletilmesi halinde AB (Avrupa Birliği) ve AEA (Avrupa Ekonomik Alanı) dahilinde bilhassa aşağıdaki veri koruma ilkelerine riayet edilmelidir:

 

  • Yetkilendirmeye tabi yasak: Kişisel veriler buna kanuni bir yönetmelikçe açıkça veya ilgili tarafın açık, gönüllü ve bilgilendirilmiş bir rıza beyanınca izin verilmediği hallerde toplanamayacak, işlenemeyecek veya iletilemeyecektir.

 

  • Belirtilmiş amaç ve gereklilik: Kişisel veriler ancak toplanma amacı doğrultusunda işlenebilecektir ve verilerin her tür toplanması, işlenmesi veya iletilmesi bu amaç doğrultusunda gerekli olan verilerle sınırlı olacaktır.

 

  • Veri azaltma ve veri ekonomisi: Mümkün olduğunca az kişisel veri toplanmalı ve işlenmelidir. Kişisel veriler işlenme amacı ortadan kalkar kalkmaz kayıtların saklanmasına ilişkin kanuni yükümlülüklerin göz önüne alınmasıyla silinmelidir.  Kişisel veriler mümkün ve uygun olduğu ölçüde takma adla – veya ideal olarak anonim bir şekilde – işlenmelidir.
  • Şeffaflık: Veriler daima veriler toplanmaları sırasında bu toplamanın amacı, toplayan/sorumlu kurumun (veriyi kontrol edenin) kimliği ve bu verilerin herhangi bir üçüncü tarafa aktarılıp aktarılmayacağı konusunda bilgilendirilmesi gereken ilgili taraftan toplanmalıdır. İlgili taraf ayrıca kanun hükümleri uyarınca (Almanya’da: Federal Veri Koruma Kanunu – Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)) toplanan/saklanan verilerle ilgili bilgi alma ve bahsi geçen verileri düzeltme veya silme  hakkına sahiptir.

 

 

  • Veriler bilhassa AB veya AEA dışında, bunun yürürlükteki ulusal veri koruma yönetmeliğince uygun olduğu ölçüde ancak bir Lapp Grubu şirketi tarafından toplanmalı, işlenmeli ve/veya iletilmelidir. Ulusal veri koruma yönetmeliklerine uyum ilgili Lapp Grubu şirketinin veri koruma sorumlusu veya yönetimi tarafından takip edilecektir.

 

Veri ve BT sistemi güvenliği (bilgi güvenliği) bütün iş süreçleri için uygun teknik ve örgütsel önlemler yoluyla (özellikle kabul, giriş ve erişim kontrolleri, şifreleme, kaydetme, güvenlik duvarları ve yedeklemeler) sağlanmalıdır.

 

5. İş Ortakları ve Üçüncü Taraflara Yönelik Davranışlar

Bütün çalışanlar yürürlükteki kanunun öngördüğü şekilde adil rekabet kurallarına uymaktan sorumludurlar. Bilhassa, bir rakiple satış alanlarını paylaşmak veya müşterileri bölüşmek yasaktır; fiyatlar/fiyat bileşenleri, tedarik ilişkileri ve bunları düzenleyen şartlar, üretim kapasiteleri ve ihale yaklaşımları ile ilgili olarak rakiplerle herhangi bir anlaşmaya veya bilgi paylaşımına girmek de yasaktır.  Aynısı pazar stratejileri ve yatırım stratejileriyle ilgili bilgilerin alış verişi için de geçerlidir.   Bu yasak sadece yazılı anlaşmalar için değil, aynı zamanda da sözlü anlaşmalar veya gizli anlaşmalar (bilinçli paralel davranış) için de geçerlidir.

 

Müşterilerle ve tedarikçilerle olan anlaşmalara, bu anlaşmaların müşterilerin yeniden satış sırasında fiyatlarını ve diğer şartlarını bağımsız olarak belirleme özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik olmaları halinde izin verilmeyecektir.

 

a. Tedarikçi ve müşterilerle ilişkiler

Müşteri ve tedarikçilerle anlaşmalar sadece şirket menfaatleri doğrultusunda yapılmalıdır. Bütün çalışanlar şirketin dahili kontrol düzenlemelerine (örn. ikili kontrol) uymalıdırlar.  Tedarikçiler sadece fiyatın, kalitenin, performansın ve sunulan ürün ve hizmetlerin uygunluğunun karşılaştırılması temelinde rekabet özelliklerine göre seçilmelidir.

 

b. Rüşvet, yolsuzluk ve diğer teşvikler

Siparişlerin sağlanması, verilmesi, teslimi, çözümlenmesi veya ödenmesi ile ilgili olarak bir avantajın kabulüyle veya bireylere özel muamele gösterilmesiyle ilgili anlaşmalar veya yan anlaşmalar yasaktır.

 

Tedarikçiler veya müşteriler tarafından Lapp çalışanlarının kararları üzerinde haksız bir etki sağlama yönündeki her tür teşebbüs sorumlu yöneticilere bildirilmelidir.

 

Yetkili bayilere, temsilcilere veya danışmanlara ödenecek her tür komisyon veya ücret makul ve bu kişilerce gerçekleştirilen işle orantılı olmalıdır.  Yardımların kısmen veya tamamen rüşvet ödemesi olarak kabul ediliyor olduğu durumlarda yardımların ödenmesi yasaktır.

 

Davetiyeler (tedarikçilerden veya müşterilerden) de dahil olmak üzere hediyelerin ve diğer değerli şeylerin kabul edilmesi ve sunulmasında (örneğin işle doğrudan bir ilişkisi olmayan etkinliklere katılmak) son derece dikkatli davranılmalıdır. Bu hediyelerin veya değerli şeylerin mali kapsamı, alıcının alınmalarını gizleme ihtiyacı duymaması ve hediyelerin alıcının kendini borçlu hissetmesini sağlamaması temelinde değerlendirilmelidir. Şüphe durumunda sorumlu yöneticiden yazılı rıza alınmalıdır.

 

c. Bağışlar

Lapp Grubu şirketleri eğitim, bilim, kültür ve sosyal konular gibi alanlarda parasal ve ayni bağışlar yapmaktadırlar. Bu bağışların yapılmasına sadece idari yöneticiler ve Lapp Holding AG Yönetim Kurulu karar vermektedir. Bu bağışlar özgeci motivasyonlar temelinde yapılmalıdır.

 

6. Ürün Kalitesi ve Emniyeti

“Kalite yoluyla başarı” şirket politikamızın yol gösterici ilkelerinden biridir. Müşterilerimizin yüksek kalite ve emniyet gereklerini tatmin etmeyi hedefliyoruz ve bunu sağlamak için yaptığımız iyileştirmeler derinlemesine olup dayanıklı olacak şekilde tasarlanmaktadır. Bütün çabalarımıza rağmen kusurların ortaya çıkması halinde bunları kanun hükümlerine ve akdi yükümlülüklere uygun olarak ve yaralanma veya can kaybını önleme yönünde açık bir öncelikle ortadan kaldırmak üzere önlem alıyoruz.

 

7.Raporlama Düzensizlikleri

Bu Davranış Kuralları çalışmalarımızda bize yol gösteren Lapp değerlerinin merkezi bir bileşenidir. Bu değerlerin Grubun her kısmında aynı şekilde uygulanması hayatidir – her bir çalışan bunu sağlamaktan sorumludur.

 

Yöneticiler bu Davranış Kurallarının içeriğini örnek teşkil etmek suretiyle çalışanlara iletme şeklinde özel bir sorumluluğa sahiptir. Bütün çalışanlar yöneticilerinin dikkatini bu Davranış Kurallarının bir ihlaline işaret eder görünen durumlara çekme hakkına sahiptir. Bu, isimsiz olarak da yapılabilir. Raporlar soruşturulacaktır ve gerekli durumlarda düzeltici önlemler alınacaktır.

 

Belli bir durumda ne şekilde davranacağınız konusunda bir şüpheniz varsa ya da bu Davranış Kurallarının bir ihlalini bildirmek istiyorsanız aşağıdaki özel numarayı rahatlıkla arayabilirsiniz: +49 711 7838 8888 veya bize compliance(at)lappgroup.com adresinden e-posta gönderebilirsiniz.

 

Ek yararlı bilgiler ve sıkça sorulan sorular LappNet topluluğu Global: Code of Conduct/Code of Conduct in English'te bulunabilir.

 

8. Takip

Her bir şirket bu Davranış Kurallarındaki kuralların ve ayrıca kendi sorumluluk alanı dahilindeki dahili kuralların yerine getirilmesini sağlamaktan sorumludur.  İç Denetim departmanı kanuni düzenlemelerin bunu engellediği durumlar haricinde bilgi edinme ve denetim gerçekleştirme yönünde kısıtsız bir hakka sahiptir. Denetim gerçekleştirirken İç Denetim departmanı Davranış Kurallarına uyuma dikkat eder ve yönetmeliklerini test kriterlerine dahil eder.