Ticari Koşullar

1. Genel Hüküm, Satış ve Teslim Koşulları

1.1

Genel Hüküm, Satış ve Teslim Koşullarımız, mevcut ve gelecekteki iş bağlantılarına ilişkin olarak tarafımızca gerçekleştirilen teslim ve hizmetler ile ilgili bütün teklif ve sözleşmelerimizin parçasını teşkil eder. Teslimatlarımız ve servislerimiz, yalnızca aşağıdaki satış ve teslim şartlarına tabidir. Alıcı tarafından uygulanan herhangi bir şart, bu şartlara açıkça karşı gelmeden teslimatı gerçekleştirsek bile uygulanabilirliğin dışında tutulmuştur. Genel Hüküm, Satış ve Teslim Koşullarımız en geç teslimat ve hizmetlerimizin kabulüyle kabul edilmiş sayılır. Alıcı tarafın yaptığı değişiklikler ve ilaveler, yalnızca idari yöneticilerimizin veya yetkili temsilcilerimizin açık ve yazılı teyidi olduğu takdirde yürürlüğe girer. Bunlar yalnızca üzerinde anlaşmaya vardıkları ticari işlemler için geçerlidir. Bu tarz muhtemel anlaşmalar, yürürlüğe girmeden önce yazılı teyidimizi gerektirmektedir.

1.2
Aşağıdaki koşullar, Alıcı ile gelecekte yapılacak olan ticari işlemlerde de geçerlidir.

1.3
Resimler, çizimler, teknik açıklamalar ve özellikler (şartnameler), performans tanımları gibi teklife ilişkin belgelerin yanısıra ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili diğer bilgilerin, sözleşmede aksi yazılı olarak belirtilmedikçe yaklaşık değerleri ifade ettikleri kabul edilir. Teknik doküman ve kataloglarda yeralan özellikler (şartnameler) bir garanti teşkil etmez. Ürünlerimizin sürekli gelişimi ve geliştirilmesi ile ilgili olarak değişiklik yapma hakkımız saklı tutulur. Yukarıda anılan öğeler ve fikri içerikleri, hali hazırda kamuya mal olmadıkça ya da alıcının hatası olmaksızın kamuya mal olması hali hariç olmak üzere, alıcı tarafından mutlak gizlilik içinde muhafaza edilecektir.

2. Sözleşmenin Akdi, Belgeler, Değişiklik Yapma Hakkı

2.1
Fiyat tekliflerimiz bağlayıcı değildir. Sözleşme yalnızca sipariş için yazılı teyidimiz üzerine ya da Alıcı'ya malların teslim edilmesi ile yürürlüğe girer.
2.2
Siparişin verilmesinden önce siparişin hazırlanması kapsamındaki bilhassa performans, tüketim veya diğer spesifik veriler gibi teknik özellikler, yalnızca siparişin bu bağlamdaki onayını yazılı olarak teyit etmemizle ve daha sonrasında bağlayıcıdır. Broşürler ve reklamlarda yer alan teknik özellikler kalite garantisi teşkil etmemektedir.
2.3
Mülkiyet haklarının ve maliyet tahminlerinin, keşidelerin ve diğer belgelerin telif haklarını saklı tutarız; bu haklar üçüncü taraflara sunulamaz.
2.4
Sözleşmenin yürürlüğe girmesinin ardından, Alıcı'ya hasar verilmediği müddetçe ürünlerimizde tasarım değişiklikleri yapma hakkını saklı tutarız. Hâlihazırda teslim edilen ürünlere bu değişiklikleri uygulamakla yükümlü değiliz.
2.5
Fiyat teklifinde ya da yazılı sipariş onayımızda bariz hata olması durumunda diğer haklara halel getirmeksizin sözleşmeden çekilme hakkını saklı tutarız.

3. Fiyatlar, Ödeme Koşulları

3.1
Teslim fiyatları net fiyatlardır ve yükleme, nakliye, sigorta, boşaltma, kurulum, montaj ve faaliyete geçirme, fabrika çıkışı veya stok çıkışı teslim için ambalaj masraflarının yanısıra teslimat tarihinde uygulanan oran üzerinden hesaplanacak KDV hariçtir. Uluslararası teslimat durumunda, Alıcı geçerli olan bütün gümrük vergilerini üstlenir.
3.3
Eğer sözleşmenin akdi ve hizmetin teslimi veya gerçekleştirilmesi arasında ürünlerin fiyatında, işçilik ve nakliye maliyetinde, vergilerde veya harçlarda öngörülemeyen artışlar olursa, teslimat sözleşme akdinden itibaren 2 ay içerisinde gerçekleşmediği müddetçe fiyatları bu faktörlere göre ayarlama hakkını saklı tutarız.
3.4
Planlanan teslim tarihi kontrolümüz dışında 3 aydan fazla gecikirse, siparişin teyidi ve gerçekleşen teslim tarihi arasındaki fiyatı işçiliğin ve ürünlerin geliştirme maliyeti doğrultusunda değiştirme hakkını saklı tutarız.
3.5
Faturalama, sevkiyat üzerine gerçekleşir. Sevkiyata hazır ürünler, Alıcı'nın risk alanına dâhil sebeplerden dolayı nakledilemediyse, fatura buna rağmen hazırlanır ve ödenmesi gerekir.
3.6
Fatura ödemeleri en geç fatura üzerinde belirtilen vade tarihinde tahsilat birimimize yapılması gerekmektedir. Fatura üzerinde sabit bir ödeme tarihi belirtilmiş ve Alıcı bu tarihte ödeme yapmamış ise Alıcı temerrüde düşmüş sayılır. Diğer hallerde ise temerrüt, Alıcı'ya ödeme ihbarında bulunulması ve fakat muacceliyet tarihinden ve faturanın Alıcı tarafından teslim alınmasından sonra en geç 30 gün içinde ödeme yapılmaması halinde söz konusu olur. Bu durumda, yürürlükte olan yasal faiz oranının üzerine yüzde 8'lik bir temerrüt faizi ekleme hakkını saklı tutarız.
3.7
Ödeme aracı olarak kullanılmak kaydıyla poliçeler, senetler ve çekler koşullu ödeme olarak kabul edilir. Söz konusu alacağın yukarıda bahsi geçen belgelerden kaynaklanan herhangi bir muafiyet nedeni ile tahsil edilememesi halinde ilk talebimize uygun olarak ödeme talep etme hakkını saklı tutarız.
3.8
Tarafımızdan yazılı olarak açıkça kabul edilmeyen itirazlar Alıcı'yı, ödeme yükümlülüğünden kurtarmaz. Alıcı, sadece kendisi tarafından ileri sürülen iddiaların ihtilafsız olması veya bunların hukuken bağlayıcılığının tespit edilmesi halinde ödeme yapmaktan kaçınabilir veya zararının tazmini talebinde bulunabilir.

4. Paketleme, Etiketleme


4.1
Fabrikada ve depoda paketleme materyaline göre sınıflandırılan ve atık ve kirlenme mevcut olmayan paketleri geri alırız.
4.2
Eğer Alıcı ürünlerimize ilave etiketler koyar veya ürünlerimizi başka ürünlerle kombine ederse, kamu otoritelerinin etiketlemedeki Avrupa yönetmeliklerinin ihlalinden kaynaklanan taleplerini tarafımıza tazmin etmekle yükümlüdür.

5.Teslimat / Teslimatta Gecikme ve Hizmet Süreleri

5.1
Kısmi teslimat yapılabilir.
5.2
Belirttiğimiz teslim süreleri ve tarihleri, yazılı olarak kesin bir şekilde aksine karar verilmediği takdirde bağlayıcı değildir. Teslim süresi ve tarihinin; gönderimin fabrikamızdan teslim alınacağı kararlaştırıldıysa, sevkiyat yapıldıysa, gönderimin hazır olduğu Alıcı'ya bildirildiyse veya kararlaştırılan teslim süresi veya tarihinde alındıysa karşılanacağı kabul edilmiştir. Teslimatı, Alıcı bütün ödemeleri yerine getirdiyse gerçekleştirmekle yükümlüyüz. Eğer ödemeler, bilhassa Alıcı ile işbirliğinde bulunmak için üzerinde anlaşılan depozitolar ve vergiler gecikirse veya zamanında yerine getirilmezse, bütün son teslim süreleri bu doğrultuda uzatılır.
5.3
Teslimat tarihi kontrolümüzde olmayan, teslimat veya hizmeti imkansız veya tarafımızca gerçekleştirilmesini elverişsiz kılan koşulların meydana gelmesi halinde, bağlayıcı teslim süreleri ve tarihlerinin üzerinde mutabık olunsa da sorumluluğumuzda değildir. Gecikme müddetinde teslimatı veya ifayı erteleme ya da süreyi yeterli şekilde uzatma hakkımız vardır. Bu hüküm, üst tedarikçinin işlemlerini etkileyen beklenmedik olaylarda da – her iki tarafın da sorumluluğunda olmadığı için - geçerlidir.
5.4
Madde 5.2 uyarınca bağlayıcı olan teslim sürelerini ve tarihlerini aşarsak, Alıcı'nın yalnızca ilgili gecikmeli teslimle ilgili olarak sözleşmeden çekilme veya tazminat talep etme hakkı vardır.
5.5
Eğer bir sözleşme cezası üzerinde karar kılındıysa, sözleşme cezası kısıtlamasının kabulü üzerine beyan edilmelidir.
5.6
Alıcı, gecikmeli teslimden dolayı sözleşmeden çekildiğini ve/veya ifa yerine tazminat talep ettiğini ya da teslimatta ısrar ettiğini talebimiz doğrultusunda ve uygun süre bitimine kadar beyan eder.
5.7
Gecikme durumunda Alıcı, teslimatın yanı sıra gecikmeden kaynaklandığı kanıtlanan hasarların tazminatını talep edebilir. Kasıtlı veya büyük ihmalden dolayı sorumlu olmadığımız müddetçe bu talep, bahsi geçen teslimatın teslim değerinin maksimum %5'i ile sınırlı olmak üzere ilgili teslimatın gecikme haftası başına değerinin %0.5'i ile kısıtlıdır. Alıcı'nın, Madde 5.5 uyarınca uygun bir geri ödemesiz dönemin ardından sözleşmeden çekilme ve/veya Madde 9'da şart koşulduğu üzere teslimatın yerine getirilmemesine ilişkin tazminat talep etme hakkı geçerli kalır. 

6. Risk Devri ve Kabulü


6.1
Teslimat için; sevkiyatın fabrikadan ve depodan alınmak için hazır olduğu, nakliyeyi yapacak görevliye teslim edildiği veya gönderim için depomuzdan ayrıldığı andan itibaren risk, Alıcı'ya transfer edilir. Eğer gönderim Alıcı'nın talebi üzerine veya Alıcı'nın sorumluluğu dâhilindeki sebeplerden dolayı geciktiyse risk, ürünlerin gönderime hazır olduğunun bildirilmesinin ardından Alıcı'ya transfer edilir. Alıcı tarafından talep edilmesi halinde, sevkiyat, tarafımızca hırsızlık, kırılma, nakliye sırasında mallar üzerinde meydana gelen hasarlar, yangın veya suya ve diğer sigortalanabilir risklere karşı, masrafı Alıcı'ya ait olmak üzere sigorta ettirilir. Bu hükmün geçerli olması için; Alıcı'nın yazılı beyanı gereklidir.

7.Yazılım Kullanım Hakları

7.1
Standart yazılım için Alıcı'nın, kararlaştırılan cihazların değiştirilmeden kullanılması şartıyla anlaşmaya varılan ifa özellikleri ile beraber münhasır olmayan kullanım hakkı vardır. Alıcı, kesin bir anlaşmaya gerek duyulmaksızın, bu doğrultuda etiketlenecek iki adet yedek kopya oluşturabilir.

8.Garanti ve Yükümlülük


8.1
Garanti süresi ürün gruplarına göre değişiklik göstermektedir ve ürünün devredildiği anda başlar.
8.2
Aksi kararlaştırılmadıkça, sözleşme yoluyla mutabık olunan kalite yalnızca sözleşmenin akdedildiği sırada geçerli olan ürün özelliklerimize dayanmaktadır. Aksi kararlaştırılmadıkça, ürünlerin belirli veya genel bir amaç için uygun olduğuna dair doğrudan garanti vermeyiz.
8.3
Alınan ürünlerin kusurlarını, ürünlerin varışının hemen ardından incelemek Alıcı'nın sorumluluğudur. Alıcı, bu inceleme sırasında tespit edilen her türlü kusuru, teslimatın alınmasından sonra en geç iki hafta ve kusurun tespit edilmesinden sonra diğer kusurlara ilişkin olarak yine en geç iki hafta içinde, yazılı olarak derhal bildirmelidir. Aksi takdirde teslimat onaylanmış sayılacaktır. Bu hüküm, kasten gizlenen kusurlar için geçerli değildir. Alıcı garanti haklarını, 818 sayılı Borçlar Kanunu, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak muayene ve ihbar yükümlülüklerini gereğince yerine getirmiş olması koşuluyla kullanır.
8.4
Alıcı, şikâyeti doğrulamamız için Lapp Kablo San. ve Tic. Ltd Şti. ( bundan böyle Lapp olarak anılacaktır. ) 'ne imkân sağlamalıdır; hasar gören ürünler ve özellikle paketlerini incelememiz için olanak tanınmalıdır. Eğer işletim güvenliğiyle ilgili bir risk oluşursa veya orantısız hasar riski mevcutsa, Alıcı gereğinin kendileri tarafından yapılma olasılığına dair Lapp ile yazılı olarak derhal iletişime geçmelidir.
8.5
Eğer Alıcı hasardan dolayı ek bir hizmet talep ederse, kusuru kendimiz düzeltme veya kusursuz ikame ürün tedarik etme seçeneğimiz vardır. Eğer düzeltme veya ikame mümkün değilse veya reddedildiyse, ya da Alıcı'nın belirttiği son teslim tarihine kadar gerçekleşmezse, Alıcı sözleşmeden çekilmeyi, satınalma bedelini düşürmeyi veya Madde 9 uyarınca tazminat talep etmeyi seçebilir.
8.6
Düzeltme veya ikame masraflarına ilişkin olarak değiştirilen parçanın masraflarını, şikâyetin doğrulandığı kanıtlanırsa ve yasal bir yükümlülük ortaya çıkmazsa - nakliye masrafı da dâhil olmak üzere – ödemeyi üstleneceğiz. Alıcı, kendisinden kaynaklanan diğer bütün masrafları üstlenecektir. Asılsız hasar şikâyetlerinden kaynaklanan montaj ve seyahat giderlerini, hasarın olmadığının Alıcı tarafça fark edilebildiği müddetçe, Alıcı tarafından üstlenilir.
8.7
Teminat talepleri; yanlış kullanım, ihmalkâr bakım, doğal aşınma ve kopma, planlara uygun olmayan parçaların veya ölçümleri belirtilen sınırları aşan kötü parçaların işlenmesi, vs. gibi durumlardan kaynaklanan ürün kusurları veya hasarları için geçerli değildir.
8.8
Madde 9 kapsamındaki talepler dışındaki bütün teminat talepleri, teslimattan 24 ay sonra zaman aşımı kanununun kapsamına girer.

9. Sorumluluk


9.1
Alıcı'nın tarafımızdan tedarik ettiği ürünü kullanırken işletme talimatlarına uygun davrandığı varsayılmaktadır. Alıcı bu husus için kanıt sunmakla mükelleftir.
9.2
Eğer Lapp veya yasal ya da vekil temsilcilerimiz kusurlu bir şekilde insan yaşamı, vücudu ve sağlığına zarar verdiyse, herhangi bir kusuru kötü niyetle gizlediyse veya bir garanti verdiyse sorumludur. Son durumda, sorumluluğun genişlemesi garanti tarafından idare edilir.
9.3
Görevlerinin ifası sözleşmenin uygulanması için ön koşul olan yasal veya vekil temsilcilerimizin ihlal suçundan ve Alıcı'nın beklediği veya bekleyebileceği bağlılıktan da sorumluyuz. Yasal temsilcilerimiz, vekil temsilcilerimiz kasti olarak hareket etmedikçe sorumluluk, sözleşmeye özgü öngörülebilir hasarlarla sınırlıdır. Lapp, Alıcı tarafından şahsen icra edilen kurulum işlemlerinden ötürü sorumlu tutulamaz. Alıcı kurulumun düzgün yapıldığını kanıtlamakla mükelleftir.
9.4
Ürün Sorumluluğu Kanunu gibi zorunlu yasal yükümlülüklerden de sorumluyuz. Lapp'ın yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde tazminat ödeme yükümlülüğü, ihlalin ağır ihmalden kaynaklanması durumu haricinde Lapp'ın umumi mali sorumluluk sigortası ile asgari olarak karşılanan miktarla sınırlıdır. Lapp talep üzerine sigorta poliçesinin incelenmesine izin verecektir.
9.5
Aksi belirtilmediği müddetçe, hukuki nedenleri ne olursa olsun Allıcı'nın diğer talepleri hariç tutulmuştur. Bu nedenle Lapp, doğrudan tedarik edilen üründen kaynaklanmayan zararlardan, özellikle kazanç kaybı ya da birleştirme, karıştırma, işleme ve/veya diğer ileri işleme yöntemleri sonucunda üretilen ürünler de dahil Alıcı'ya, üçüncü şahıslara ait diğer mal varlığına verilen zararlardan sorumlu olmayacaktır.
9.6
Eğer Alıcı, yönetmelikler uyarınca Lapp'ı sorumlu tutacaksa, derhal kapsamlı bir şekilde yazılı olarak bilgilendirmelidir Alıcı, özellikle hasar durumlarını incelememiz için Lapp'a olanak sunmalıdır.

10. Mülkiyeti Muhafaza Kaydı


10.1
Teslim edilen mallar, ödeme gerçekleştirilinceye ve sözleşmeden kaynaklanan ve bütün gelecekteki talepler yerine getirilinceye kadar ayrılmış mallar olarak Lapp'ın mülkiyetinde kalır. Mülkiyetin muhafaza edilmesine dair beyan sözleşmenin feshi olarak değerlendirilemez.
10.2
Alıcı'nın temerrüde düşmesi ve tarafımızca ödemenin talep edilmesinden sonra, Lapp ayrılmış malları geri alma hakkına sahip olacaktır; bu halde Alıcı söz konusu malları Lapp'a teslim etmek zorundadır.
10.3
Ayrılmış malların Alıcı tarafından işlenerek yeni taşınır mallar haline dönüştürülmesi durumunda, söz konusu işleme Lapp üzerinde herhangi bir yükümlülük doğurmaksızın Lappiçin gerçekleştirilmiş sayılır ve işlenen yeni malın mülkiyeti Lapp'a geçer. İşlemenin aynı zamanda mülkiyetimiz olmayan malları da içermesi halinde, ayrılmış malın değerinin, işleme sırasında karışan diğer mallara olan oranına göre yeni malda birlikte mülkiyetimiz geçerli olacaktır. Ayrılmış malların, işleme sırasında 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre mülkiyetimizde bulunmayan mallar ile bağlanması, karışması veya birleşmesi halinde, yasal hükümler uyarınca tarafımızca ortak malik sıfatı kazanılacaktır. Alıcı'nın bağlama, karıştırma veya birleşme yoluyla tek başına mülkiyeti kazanmış olması halinde, Alıcı ayrılmış malların değerinin, bağlama, karıştırma veya birleşme sırasında diğer malların değerine olan oranına göre, Lapp'ın sahip olduğu mülkiyet payını Lapp'a devreder. Bu durumda, Alıcı, Lapp'ın mülkiyetinde bulunan veya ortak mülkiyete tabi olan ve aynı zamanda aşağıda belirtilen düzenlemeler uyarınca ayrılmış mal sayılan taşınır malı bedelsiz olarak saklamalıdır.
10.4
Ayrılmış malların, Alıcı tarafından bağımsız olarak veya Lapp'ın mülkiyetinde bulunmayan diğer mallar ile birlikte satılması halinde, Alıcı, her türlü tali hak ve rüçhan hakkı dahil olmak üzere ayrılmış malların değeri miktarındaki yeniden satıştan kaynaklanan talepleri temlik etmiş ve bu temlik Lapp tarafından kabul edilmiş sayılır. Ayrılmış malların değeri, fatura tutarı ile teminat amaçlı %20'lik ekstra bedeldir. Ancak, bu ekstra bedel, üçüncü kişilerin haklarına müdahale etmesi halinde uygulanmaz. Yeniden satılan ayrılmış malların müşterek maliki olmamız halinde, tarafımıza yapılacak talepler, müşterek mülkiyet içerisinde sahip olduğumuz mülkiyet oranına tekabül eden tutarda ileri sürülür.
10.5
Ayrılmış malların, Alıcı tarafından veya Alıcı'nın vekili sıfatı ile tarafımızca üçüncü bir kişiye ait bir gayri menkulün veya inşaatın ayrılmaz parçası(mütemmim cüzü) olarak kullanılması halinde, Alıcı, teminat ipoteği verme hakkı ve rüçhan hakkı da dahil olmak üzere, üçüncü tarafa veya ilgili tarafa karşı her türlü tali hakla birlikte ayrılmış malların değerine eşit miktardaki ücretlere yönelik talepleri temlik etmiş ve bu temlik tarafımızca kabul edilmiş sayılır.
10.6
Alıcı, ayrılmış malları, yalnızca ortak ve düzenli iş seyri çerçevesinde ve Bölüm 10 "Mülkiyeti Muhafaza" altındaki talebin fiilen tarafımıza devredilmesi koşuluyla yeniden satmak, kullanmak veya dahil etme hak ve yetkisine sahiptir. Alıcı, rehin veya teminat amaçlarıyla üçüncü kişilere devir başta olmak üzere ayrılmış mallar üzerinde diğer herhangi bir tasarrufta bulunma hakkına sahip değildir.
10.7
Fesih çekincesi ile birlikte, Alıcı, 3 ve 4. fikralara göre temlik edilen talepleri tahsil etme hakkına sahiptir. Alıcı, üçüncü kişilere karşı olanlar da dahil olmak üzere ödeme yükümlülüklerini yerine getirdiği müddetçe, talepleri tahsil etme hakkı Lapp tarafından kullanılmayacaktır. Lapp'ın talebi üzerine Alıcı, temlik edilen taleplerin borçlularını tayin etmek ve bunları söz konusu temlik hakkında bilgilendirmek zorundadır. Temlik hakkındaki bilgiler aynı zamanda borçlulara Lapp tarafından da sunulabilir.
10.8
Temlik edilen taleplerin Lapp tarafından tahsil edilmesi halinde, Alıcı, tahsilat bağlamında gerekli olması ölçüsünde başta hesapların kapatılması, bilgi sağlanma ve belgelerin teslim edilmesi olmak üzere kapsamlı bir işbirliği içinde bulunmak zorundadır.
10.9
Alıcı, itirazda bulunmak için gerekli belgeleri sağlamak suretiyle Lapp'ı üçüncü kişilerce alınan ayrılmış mallar veya temlik edilen talepler ile ilgili adli icra takibi önlemleri hakkında vakit kaybetmeksizin bilgilendirmelidir.
10.10
Ödemelerin durması veya iflas takibinin başlatılması halinde, ayrılmış malların yeniden satış, kullanım ve monte edilmesine yönelik hakla birlikte temlik edilen hakları tahsil etme yetkisi de sona erer. Bir senet veya çek protestosu söz konusu olduğunda, tahsilat yetkisi de sona erer.
10.11
Verilen teminatın değeri talebi %20'den daha fazla bir oranda aşıyor ise, Alıcı'nın isteğine bağlı olarak Lapp tarafından yeniden devir veya serbest bırakma işlemini yerine getirme yükümlülüğü bulunmaktadır. Sözleşmeden kaynaklanan bütün taleplerin geri ödenmesiyle birlikte, ayrılmış mallar ve temlik edilen talepler üzerindeki mülkiyet Alıcı'ya devredilir.
11.
Son Hükümler
11.1
Tüm sözleşmeler yazılı olarak akdedilir. Zeyilnameler yalnızca Lapp tarafından yazılı olarak onaylandığı takdirde geçerlidir.
11.2
İşbu hükümlere Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanır ve Malların Uluslararası Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (CISG) bu hükümlere aittir.
11.3
Alıcı'nın ticaret sicilinde kayıtlı tacir olması veya kamu hukukuna tabi bir şahıs veya kamu hukukuna tabi münferid statüye sahip olması halinde her iki Taraf için ve iş bağlantısından kaynaklanan mevcut ve gelecekteki her türlü talep için İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.
11.4
İşin genel kuralları da dahil İşbu sözleşme hükümlerinin tamamen ya da kısmen Alıcı'ya ifa edilememesi halinde sözleşmenin diğer hükümlerinin tamamı yürürlükte ve geçerli olmaya devam edecektir.
11.5
Kısmen ya da tamamen ifa edilemeyen hükmün yerine, ticari amacına olabildiğince en yakın olan başka bir hüküm uygulanır.