KVKK Aydınlatma Metni

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

MÜŞTERİ/MÜŞTERİ ÇALIŞANI  AYDINLATMA METNİ

LAPP KABLO SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Bundan sonra "Şirket" olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

1) Veri Sorumlusu

LAPP KABLO SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı KVKK ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

2) İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında aşağıda belirtilen kategorilerde bulunan kişisel verileriniz işlenecektir.

Veri Kategorisiİşlenen Veri
KimlikAd, Soyad, T.C Kimlik Numarası, İmza, Unvan
İletişimE-Mail, Telefon Numarası
Müşteri İşlemFatura, Senet, Çek Bilgileri, Talep Bilgisi, Sipariş Bilgisi
Hukuki İşlemİcra ve dava dosyasındaki bilgiler, İhtarnamelerdeki ve Sözleşmedeki Bilgiler

 

3) Kişisel Verilerinizin Nasıl Toplandığı ve Hangi Hukuki Sebeplere İstinaden Hangi Amaçlarla İşleneceği

İnternet sitesi üzerinden dolduracağınız formlar ve ya göndereceğiniz mail/mesaj veya fiziken doldurduğunuz sözleşme ve formlar aracılığıyla bizimle paylaşmış olduğunuz Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem kategorilerindeki kişisel verileriniz otomatik veya otomatik olmayan yönetmelerle toplanarak KVKK m.5/2(c) uyarınca "Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve m.5/2(f) uyarınca “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine istinaden iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi (iletişime geçilen kişiye doğru hitap edilebilmesi), talep/sipariş takibi, iş faaliyetlerinin yürütülebilmesi, mal/hizmet satın alım/satış süreçlerinin yürütülebilmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülebilmesi, şirketin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin yürütülebilmesi, tedarikçi ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini (iletişime geçilen kişinin kimliğinin teyit edilmesi, doğabilecek uyuşmazlıklardan delil olarak kullanılması) amaçlarıyla tarafımızca işlenecektir.

Ayrıca özgür iradenizle açık rıza vermeniz kaydıyla ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak pazarlama faaliyetleri kapsamında tarafınızla iletişime geçilmesi, ticari elektronik ileti gönderilmesi, anket ve memnuniyet çalışmalarının yapılması amaçlarıyla kimilk ve iletişim kategorilerindeki verileriniz tarafımızca işlenebilecektir.

4) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Söz konusu kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlık olması halinde bu uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Mevzu bahis kişisel verileriniz hukuk işlerinin takibi ve yürütülebilmesi için yurt içinde yerleşik avukatlarımızla, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülebilmesi için yurt içinde yerleşik muhasebecilerimizle paylaşılabilecektir.

Ayrıca mevzu bahis verileriniz özgür iradenizle açık rıza vermeniz kaydıyla tedarik zinciri yönetim süreçlerinin ve iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülebilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve saklama ve arşivleme faaliyetlerinin yürütülebilmesi için serverları yurt dışında bulunan bulut programlarında tutulabilmektedir.

5) KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verileriniz ile ilgili olarak;

(a)    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
(b)    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
(c)    Kişisel   verilerin   işlenme   amacını   ve   bunların   amacına   uygun   kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
(d)    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
(e)    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
(f)    KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(g)    (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(h)    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
(ı)    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

6) Kişisel Verilere İlişkin Kanuni Hakların Kullanılması


Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca aşağıdaki kanallarlar veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

 Başvuru YöntemiBaşvuru AdresiBaşvuru Bilgisi
1Size ait el yazısıyla atılmış imzalı ve geçerli bir kimlik belgesi ile şahsen veya noter kanalı ileAtatürk Mah. Şeref Sok. No:55/1 Ataşehir/İstanbulZarfın üzerine “KVKK Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır
2Güvenli elektronik imza veya mobil imza içerecek şekilde e-posta ileinfo.tr.ltr@lapp.comE-posta’nın konu kısmına “KVKK Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır
3Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta ileinfo.tr.ltr@lapp.comE-posta’nın konu kısmına “KVKK Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır
4Size ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ilelappkablo@hs01.kep.trE-posta’nın konu kısmına “KVKK Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır

 

7) Değişiklik ve Güncellemeler

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket’in kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

Aydınlatma Metninin en güncel haline Veri Sorumlusuna başvurarak ulaşılabilecektir.