RoHS & REACH

Size tedarik ettiğimiz ürünler pazarda yasaklanmış olan herhangi bir madde içermez. İlgili yasal uygulamalar:

BGBl. I 2003 S.867, rev. 2007 S. 2382 Kimyasal madde kısıtlamaları

2006/122/EG - „PFOS“- Avrupa Yönetmeliği

2002/95/EG - „RoHS“- Avrupa Yönetmeliği

2037/2000/EG - „Ozon tabakasına zarar veren maddeler“- Avrupa Yönetmeliği 

 

RoHS – Güncelleme:

1 Nisan 2008’de Avrupa Mahkemesi (Büyük Daire) 13 Ekim 2005 tarihli komisyon kararını değiştiren, polimerik uygulamalarda Deca-BDE kullanımıyla ilgili bir tescil kararı yayımladı. Buna göre polimerik uygulamalarda Deca-BDE 1 Temmuz 2008 itibariyle kullanılamıyor.

 

Deca-BDE <Decabromodiphenyl ether> brom tabanlı alev geciktirici bir türdür ve PBDE ailesinin bir üyesidir. PBDE zaten belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanmasını öngören 27 Ocak 2003 tarihli ve 2002/95/EC sayılı direktife dahil edilmiştir. Esas olarak, polimerlerde alev geciktirici olarak kullanılırlar, kablo izolasyonlarında kullanılan bilinen plastiklerde olduğu gibi. Hatta Lapp, Deca-BDE konusunda da, 1 Temmuz 2008 tarihinden de önce istenen sınır değerleri yerine getirmiştir.

 

Bu, ürünlerimizin sürekli numune testleri ile doğrulanmaktadır.

REACH – Avrupa Parlamentosu (EC) ve Konseyi’nin kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Sınırlanmasıyla ilgili 18 Aralık 2006 tarihli ve 1907/2006 sayılı yönetmeliği


REACH Yönetmeliği ile Avrupa Topluluğu, çevre, sağlık ve güvenliğin üst düzeyde korunması için kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanması için uyumlaştırılmış bir sistem yarattı.

 

REACH, 1 Haziran 2007’de yayınlanmış ve hemen yürürlüğe girmiştir. Aşağıdaki düzenlemeleri içermektedir:

1. 1 Haziran 2008’den itibaren, preparatlar (karışımlar) ve bu türden maddeler üretenler ve ithalatını yapanlar, bu maddeleri Avrupa Kimyasallar Ajansı’na kayıt ettirebilirler. 
2. Madde ve müstahzar tedarikçileri, alıcıya ya bir güvenlik bilgi formu (Madde 31) ya da güvenlik bilgileri (Madde 32) sağlamak zorundadır. Belirli durumlarda, güvenlik bilgi formu (“genişletilmiş güvenlik bilgi formu”), ilgili maruz kalma senaryolarını ve güvenli çalışma sınırlarını gösteren bir ek ile desteklenecektir.

3. “Aday listesi”ndeki maddeden, ürün başına kütle yüzdesi % 0.1’den fazlasını ihtiva eden mamul maddelerin üreticileri ve ithalatçılarının, kullanıcılarıyla iletişime geçmeleri gerekir. Bu, asgari olarak maddenin adı da dahil olmak üzere, ürünün güvenli kullanımı için müşteriye yeterli bilgi sağlamayı kapsar.

4. “Çok Yüksek Önem Arzeden Maddeler” (SVHC) daha sonra izin konusu olabilir. Bu maddeler, önceden izin alınmaksızın kullanılamazlar.

5. REACH’in XVII sayılı ekinde korumanın en üst düzeyi olarak, maddelerin kullanımı, üretimi ve pazarlamasıyla ilgili sınırlamalar tanımlanır.

 

Lapp Group Sorumluluğu:

Lapp’tan satın alınan ürünler mamul madde olup,  normal ve öngörülebilir makul şartlar altında kullanıldığında herhangi bir madde salınımı yapması istenmeyen kimyasallar değildir. Ayrıca Lapp Group madde ve müstahzar üreticisi ya da ithalatçısı değildir. Lapp Group bu nedenle bir “tescil ettiren” gibi hareket edemez.

Lapp Group her zaman güvenli ve çevre dostu ürünler geliştirmek için sorumluluk ve dikkat göstermiştir. Amacımız, çok yüksek önem arzeden maddeler (REACH açısından) yerine, çevresel etkiyi en aza indiren, sağlık açısından tehdit oluşturmayan kullanımda güvenli maddeler kullanmaktır. Bu amaçla, SVHC’de yer alan “aday listesi”ni yakından takip ediyoruz. Uygun aksiyon almayı garantilemek için ürünlerimizi sürekli olarak değerlendiriyoruz.


REACH’in  XVII sayılı ekinde tanımlandığı şekilde, müstahzarların üretimi, pazarlaması ve kullanımıyla ilgili tüm kısıtlamaları olduğu gibi,  REACH’in  XIV sayılı ekine uygun olarak tüm izin yükümlülüklerini izliyoruz.

 

REACH ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen temasa geçiniz: REACH contact persons.